Din råvarulista


EKOnytt: Ekologiskt lantbruk skapar tillväxt och levande landsbygd…

Menigo är som många vet medlemmar i organisationen Organic Sweden.

Sveriges intresseorganisation för att främja en eklologisk tillväxt med tydliga måltal.

Sveriges intresseorganisation för att främja en eklologisk tillväxt med tydliga måltal.

Organic Sweden är en intresseorganisation för alla som vill verka för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden arbetar också för att öka kunskapen och engagemanget kring ekologisk produktion och konsumtion.

Organic Sweden samverkar ofta med andra organisationer och verksamheter som delar Organic Swedens värdegrund. Ett exempel är hur Menigo och Organic Sweden samverkade under förra årets upplaga av Nordic Organic Food Fair i malmö.

(givetvis deltar Menigo på mässan i år igen som går av stapeln 16-17 november 2016)

NOFF2016_logo-1

Ett annat exempel på samverkan är denna väldigt intressanta men också mycket viktiga artikel som berör frågor som Menigo hanterar dagligen, bland annat bristen på Svenska ekologiska produkter. Artikeln som är skriven av organisationerna Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Svenska Naturskyddsföreningen och KRAV publiceras längst ner på sidan i sin helhet.

Jag som har äran att få sitta i styrelsen i Organic Sweden med många otroligt kunniga människor som har ekologi på toppen av sin agenda, får ta del av många spännande dialoger och tankar från alla olika delar av Livsmedelskedjan, alla med samma mål, öka produktionen och konsumtionen av Ekologiska produkter i Sverige.

Just nu är Sveriges arbete med en nationell Livsmedelstrategi inne i slutfasen och det som jag hör runt omkring mig är att Livsmedelstrategin inte direkt innehåller några ”punktmarkerade” områden som skulle vara framtagna för att främja produktionen och konsumtionen av Ekologiska produkter i Sverige.

Vilket i så fall rimligen betyder att beslutsfattarna inom våra olika partier inte har kunskap om och värnar därför i förlängningen INTE om:

 • Minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag
 • Djur som får utlopp för sina naturliga beteenden
 • Ökad biologisk mångfald
 • Växtföljder som gynnar jordarnas bördighet
 • Hälsopåverkan av kemiska bekämpningsmedel.

Detta förefaller mig helt absurt, speciellt när jag senast idag 20 september läser en artikel på SVT om att kranvattnet kommer att kosta 50-100% mer på sikt.

En del av lösningen på detta torde ju vara att släppa ut mindre gifter och annat smuts i våra grundvatten genom att bland annat föra ett renare jordbruk i Sverige. Detta kan stimuleras med hjälp av politiken, det har man sett fungera i flera länder.

Om vi i Sverige inte är uppmärksamma på vilka signaler vi skickar ut både nationellt och internationellt kan vi äventyra det fina rykte svenska råvaror och produkter har utomlands och som anses vara producerade i ett land som är:

 • RENT
 • ANSVARSFULLT
 • PÅLITLIGT

Detta skulle försvåra export och handel inom alla produktkategorier, konventionella som ekologiska.

Så min fråga är, är det värt att inte ta ett fast politiskt grepp i frågan och börja skapa bra förutsättningar för tillväxt i ett nytt Hållbarare Sverige? Konsumenterna säger sitt genom att öka sina ekologiska och hållbara inköp, samtidigt som politiken inte är särskilt klar och tydlig i sina signaler.

Dock fick jag just i skrivande stund nyheten att regeringens budget omnämner ekofrågan och Organic Sweden, vilket ju är ett mycket glädjande steg i rätt riktning. Det blir intressant att följa hur fördelningen och utfallet av detta blir:

Så här står det i budgeten: 

”Förutom miljöersättningar för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet ger regeringen stöd till forskning (Formas), fältforskning, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid Sveriges lantbruksuniversitet, försöks- och utvecklingverksamhet samt Organic Sweden.”

Mer: 

”Regeringen bedömer att mer ekologisk mat kan göra jordbruket och svensk mat mer konkurrenskraftigt. Konsumenternas efterfrågan gör att marknaden för ekologiska livsmedel växer lokalt och globalt. För att främja utvecklingen och bidra till att öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel anser regeringen att 25 000 000 kronor per år 2017–2020 bör anvisas anslaget.

Analys och slutsatser:

Konsumenternas efterfrågan gör att marknaden för ekologiska livsmedel växer lokalt och globalt. Ekologisk odling bidrar till flera av miljö-kvalitetsmålen, t.ex. Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För att främja ekologisk produktion och konsumtion sker insatser inom flera områden. Satsningarna har bidragit till en ökning både av den ekologiska odlingen och av marknaden för ekologiska produkter. Ytterligare viktiga faktorer för den ökade efterfrågan är livs- medelskedjornas stärkta marknadsföring och ett ökande intresse bland konsumenter för produkter som har producerats utan bekämpningsmedel. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter för små och stora svenska jordbruks- och livsmedelsföretag samt bidrar till ökad dynamik och värdeskapande i den svenska livsmedelskedjan. Det ekologiska jordbruket skapar värdetillväxt och konkurrenskraft och därigenom fler jobb på landsbygden. 

bild linked in

Det var allt från mig denna gång, hoppas du har möjlighet att läsa den viktiga debattartikeln nedan som publicerades i Altinget av Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Svenska Naturskyddsföreningen och KRAV.


http://www.altinget.se/miljo/artikel/ekologiskt-lantbruk-skapar-tillvaxt-och-levande-landsbygd

kjell johanna charlotte maria

DEBATT. Allt fler väljer att köpa ekologiskt, men den svenska ekoproduktionen hänger inte med. Den kommande livsmedelsstrategin måste sätta upp tydliga målsättningar kring ekologisk produktion och konsumtion, annars riskerar vi att hamna efter i utvecklingen, skriver Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Svenska Naturskyddsföreningen och KRAV.

Charlotte André, Organic Sweden

Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna

Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen

Kjell Sjödahl Svensson, KRAV

Nu när arbetet med livsmedelsstrategin är inne i sitt slutskede vill vi upprepa nödvändigheten av tydliga målsättningar kring ekologisk produktion och konsumtion. Forskning visar att satsningar på ekologiskt jordbruk är samhällsmässigt lönsamt, driver hela lantbruket mot ökad hållbarhet och skapar konkurrenskraft för svenska bönder. Om inte Sverige tar tillvara på dessa möjligheter kommer vi att tappa eko-marknaden till de länder som satsar och gå miste om en värdefull utveckling på landsbygden.

Sverige saknar handlingsplan

I Danmark och Frankrike har politikerna satt upp mål för att öka ekoproduktionen. De har också tagit fram handlingsplaner med åtgärder för att nå målen. I Sverige finns varken mål eller handlingsplaner och dessutom har budgeten för att ersätta ekoböndernas miljöarbete minskat.

Om den här negativa utvecklingen fortsätter löper vi stor risk för en minskad ekoproduktion i Sverige – trots att konsumenterna köper ekologiskt som aldrig förr.

Flera fördelar med ekologiskt

Ekologiskt lantbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa. I en omfattande syntesrapport från det danska institutet ICROFS har ekologiskt lantbruk flera konkreta och positiva effekter:

 • Minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag
 • Djur som får utlopp för sina naturliga beteenden
 • Ökad biologisk mångfald
 • Växtföljder som gynnar jordarnas bördighet
 • Utveckling av många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket

Livsmedelsstrategi med ekomål

Den svenska livsmedelsstrategin måste ta tillvara på potentialen och de affärsmöjligheter som finns inom ekologiskt jordbruk. Här presenterar vi fyra argument för en livsmedelsstrategi som innehåller mål för ökad ekologisk produktion och konsumtion:

 • Försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige växer med närmare 40 procent per år, men den svenska produktionen ökar inte alls i samma takt. Konsekvensen blir en ökad import när politiskt stöd saknas. Det är hög tid att svenska lantbrukare får de signaler de behöver från politiker och beslutsfattare. Vi vet att långsiktiga, ambitiösa och tydliga mål för den ekologiska produktionen och konsumtionen skulle få fler lantbrukare att ställa om.
 • Den ekologiska produktionen ökar efterfrågan på svenskproducerade livsmedel, eftersom svenska konsumenter som väljer ekologiskt och KRAV-märkt gärna vill att maten också ska komma från Sverige. Det finns en betalningsvilja för ekologiska alternativ med svenskt ursprung. Detta bidrar till stärkt lönsamhet, framtidsoptimism och förutsättningar för svenska lantbrukare att öka sin ekologiska produktion. Samtidigt finns många fler konsumenter och kunder utanför Sveriges gränser med hög betalningsvilja och stort intresse för svenska produkter. Därför efterfrågas även politiska satsningar för att marknadsföra svenska ekologiska livsmedel på andra marknader. I vårt grannland Danmark får de danska ekologiska alternativen – med sina tydliga mervärden – agera draglok för dansk livsmedelsexport.
 • Satsningar på ekologisk produktion driver investeringar i hela lantbrukssektorn. De går också i linje med behovet att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden. Ekologiska gårdar är generellt större, genererar fler arbetstillfällen och drivs i större utsträckning av yngre personer. Ekologiskt lantbruk är också en viktig drivkraft för att få fram innovationer som fungerar inom all odling.
 • Ekologiskt lantbruk driver hela lantbruket mot ökad hållbarhet. Ekologisk produktion kan enligt en ny rapport starkt bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Därutöver bidrar det ekologiska lantbruket till nästan samtliga svenska miljömål.

Ekologiskt lantbruk stärker lönsamheten

Det finns inte någon motsättning mellan att satsa på ekologisk produktion och samtidigt stödja hela det svenska jordbrukets utveckling. Tvärtom, att satsa på ekologiskt lantbruk stärker det svenska lantbrukets lönsamhet och fokus på hållbarhet med mervärden som bättre miljö, ökad biologisk mångfald och god djuromsorg. Svenskt lantbruk kommer aldrig att kunna konkurrera med lågt pris, vilket gör att ekologiska livsmedel med sina tydliga mervärden passar extra bra att lyfta ur svenskt perspektiv.